Таекуондо означава „Пътят на ръцете и краката“ (Тае – крак; Куон – ръка; До – път, майсторство)

Таекуондо е корейско бойно изкуство.

Ние тренираме стил WT (World Taekwondo), познат още като олимпийски стил. Другият стил таекуондо е ITF (International taekwondo federation)
Таекуондо е създадено през 1955г. от генерал Чой Хонг Хи.
Таекуондо е олимпийски спорт от 2000г.
Таекуондо клуб Самсон
е създаден през 2015г.

Терминология, необходима за изпит, на корейски и български език:

Доджанг – Зала
Сабоним – Треньор, майстор
Кьоне – Поздрав, поклон

Джумби – В готовност
Маки – Блок
Чаги – Удар с крак (ритник)
Чируги – Удар с ръка
Посоки:
Монтонг – В средата
Уен – На ляво
Орун – На дясно
Аре – ниско ниво (надолу)
Ольгуль – високо ниво (нагоре)
Ап куби – Дълга позиция на краката
Ап соги – Къса позиция на краката
Пароу – Стоп/ Достатъчно
Сий-чак – Начало

Киап – Боен вик

Хана – Едно
Туль – Две
Сеть – Три
Неть – Четири
Тас(о)т – Пет
Яс(о)т – Шест
Ельгуп – Седем
Едоль – Осем
Аоп – Девет
Йоль – Десет

Основни техники:
Долю чаги – Страничен ритник
Ап чаги – Ритник напред (фронтален, с възглавничката)
Миро чаги – Ритник напред (фронтален, с цяло стъпало)
Нери чаги – „Крак-брадва“ кракът пада отгоре върху опонента, с пета
Бакуро нери чаги – Кракът минава от вътрешната част на гарда и пада в средата, към опонента
Ануро нери чаги – Кракът минава от външната част на гарда и пада в средата, към опонента
Техники за зелен колан и нагоре:
Йоп чаги – страничен избутващ ритник, с цяло стъпало
Коро чаги – Удар „кука“
Тора-йоп чаги – йоп чаги с въртене

*при всички ритници, крака се връща отзад, освен ако са с отскок

Чируги – Удар с ръка

Символика на степените (колани):
Бял: Символизира чистота, тоест начинаещите в самото начало практикуват Таекуондо, без да имат никакви знания и умения;

Жълт: Символизира Земята, в която се пускат корените, от които израстват семената на Таекуондо;

Зелен: Символизира началният етап от процеса на развитието на дърво, което наподобява процеса на развитие на Таекуондо

Син: Символизира небето.

Червен: Символизира опастност. Трениращият вече е напреднал.

Черен:  Обратното на белия колан. Символизира майсторство.

 

BASIC TERMINOLOGY:

Taekwondo means „The path of feet and hands“ (Тае – foot; kwon – arm; Do – path)
Taekwondo is Korean martial art.
We train the WF style (World Taekwondo), known as the Olympic style. The other taekwondo style is ITF (International taekwondo federation)
Taekwondo is created in 1955 by General Choi Hong Hi

Taekwondo club Samson is established in 2014

Terminology needed for an exam in Korean and English:

Dodjang – training hall
Sabonim – Coach, master
Kyonne –greeting

Djumbi  – Get ready
Maki – Block
Chagi – Kick
Chirugi – Punch
Orientation:
Montong – in the middle /middle level/
Wen – Left
Orun – Right
Are – Low level
Olgul – High level
Ap kubi – Long stance of the legs
Ap sogi  – Short stance of the legs
Paroow – Stop!
See-chag – Beginning

Khiap – Battle shout

Hana – One
Tul – Two
Seth – Three
Neth – Four
Tasoth – Five
Yasoth – Six
Elgup – Seven
Edol – Eight
Aop – Nine
Yol – Ten

Main techniques:
Dollyo chagi – Roundhouse kick
Ap chagi – Front kick

Miro chagi – Front kick (with stepping part of the foot )
Neri chagi – “Axe kick” the leg drops from above the opponent, with heel (in the head)
Bakuro neri chagi – The leg goes from the inside part of the guard and falls in the middle to the opponent.

Anuro neri chagi – The leg goes from outside part of the guard and falls in the middle to the opponent.

*in all kick the leg goes back in the stance

Chirugi – Punch

Symbols of the belts:

White:
Symbolizes purity and the beginning of the training path.

Yellow: Symbolizes the roots which go in the ground of Taekwondo.

Green: Symbolizes the first stage of the process of the developing of the Taekwondo tree.

Blue: Symbolizes the sky.

Red: Symbolizes that the practitioner is advanced student. It symbolizes danger.

Black: Symbolizes mastership. The opposite of the white belt.